Tạo con trỏ chuột cho blog với hình ảnh bất kỳ

Thủ thuật blog: Cách tạo con trỏ chuột cho blog với hình ảnh bất kỳ
Giới thiệu: Hiệu ứng JavaScript này cho phép bạn tạo dáng cho con trỏ chuột trên trang web. Điểm đặc biệt của là nó cho phép bạn sử dụng hình ảnh bất kì để tạo dáng cho con trỏ chuột, chứ không nhất thiết phải là tập tin dạng .ico, .cur

Lưu ý: Tâm chuột là chính giữa. Cho dù bạn có chèn hình gì đi chăng nữa thì phần tâm vẫn hiện hình mũi tên trắng, và hình khi tô khối là dấu +.

Điều này có nghĩa là: Thủ thuật chỉ tạo thêm lớp ảnh bao quanh con chuột bình thường mà thôi.


CÁCH THỰC HIỆN

1. Đăng nhập Blogger Dashboard (Bảng điều khiển)
2. Chọn: Design (Thiết kế) > Edit HTML (Chỉnh sữa HTML)
3. Không cần đánh dấu chọn ô: Expand Widget Templates (Mở rộng mẫu tiện ích)

4. Chèn script

Bước 1: Tìm thẻ đóng </head>

- Thêm vào trước nó đoạn mã sau:


<!-- Tạo trỏ chuột với hình ảnh bất kỳ -->
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var skinableCursor = {
 skinPath : 'LINK_HÌNH_45x45_pixel', // Thay Link hình của bạn vào đây

 // private properties. Browser detect. Do not touch! :)
 IE : ( document.all && document.getElementById && !window.opera ),
 FF : (!document.all && document.getElementById && !window.opera),
 OP : (document.all && document.getElementById && window.opera),

 // private properties. Cursor attributes. Do not touch! :)
 cursor : {
 lt : { x : '0px', y : '0px', w : '19px', h : '26px' , dx : -22, dy : -22 },
 rt : { x : '19px', y : '0px', w : '26px', h : '19px' , dx : -3, dy : -22 },
 rb : { x : '26px', y : '19px', w : '19px', h : '26px' , dx : 4, dy : -3 },
 lb : { x : '0px', y : '26px', w : '26px', h : '19px' , dx : -22, dy : 4 }
 },

 // private method. Initialize
 init : function () {

 skinableCursor.cursor.browserDelta = (skinableCursor.IE ? 2 : 0);

 if ( skinableCursor.FF || skinableCursor.OP ) {
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", skinableCursor.domReady, false);
 }

 if ( skinableCursor.IE ) {

  document.write("<scr" + "ipt id=__ieinit defer=true " +
  "src=//:><\/script>");

  var script = document.getElementById("__ieinit");
  script.onreadystatechange = function() {
  if ( this.readyState != "complete" ) return;
  this.parentNode.removeChild( this );
  skinableCursor.domReady();
  };
  script = null;
 }
 },

 // private method.
 domReady : function () {

 skinableCursor.create();

 if ( skinableCursor.FF || skinableCursor.OP ) {
  var s = document.createElement('style');
  s.innerHTML = '* { cursor: inherit; } html { height: 100%; } body, html { cursor: crosshair; }';
  document.body.appendChild(s);
  document.addEventListener('mousemove', skinableCursor.move, false);
 }

 if ( skinableCursor.IE ) {
  var s = document.createStyleSheet()
  s.addRule("*", "cursor: inherit");
  s.addRule("body", "cursor: crosshair");
  s.addRule("html", "cursor: crosshair");
  document.attachEvent('onmousemove', skinableCursor.move);
 }

 var anchors = document.getElementsByTagName('a');
 for (x = 0; x < anchors.length; x++) {
  if ( skinableCursor.FF || skinableCursor.OP ) {
  anchors[x].addEventListener('mousemove', skinableCursor.events.anchor, false);
  anchors[x].addEventListener('mouseout', skinableCursor.events.show, false);
  }

  if ( skinableCursor.IE ) {
  anchors[x].attachEvent('onmousemove', skinableCursor.events.anchor);
  anchors[x].attachEvent('onmouseout', skinableCursor.events.show);
  }
 }
 },

 // private method. Create cursor
 create : function () {

 function create(el, d) {
  el.style.position = 'absolute';
  el.style.overflow = 'hidden';
  el.style.display = 'none';
  el.style.left = d.x;
  el.style.top = d.y;
  el.style.width = d.w;
  el.style.height = d.h;
  if ( skinableCursor.IE ) {
  el.innerHTML = '<img src="' + skinableCursor.skinPath + '" style="margin: -' + d.y + ' 0px 0px -' + d.x + '">';
  } else {
  el.style.background = 'url(' + skinableCursor.skinPath + ') -' + d.x + ' -' + d.y;
  }
  return el;
 }
 var c = skinableCursor.cursor;
 c.lt.el = create(document.createElement('div'), c.lt);
 c.rt.el = create(document.createElement('div'), c.rt);
 c.rb.el = create(document.createElement('div'), c.rb);
 c.lb.el = create(document.createElement('div'), c.lb);

 document.body.appendChild(c.lt.el);
 document.body.appendChild(c.rt.el);
 document.body.appendChild(c.rb.el);
 document.body.appendChild(c.lb.el);
 },

 // private method. Move cursor
 move : function (e) {

 function pos(el, x, y) {
  el.el.style.left = x + el.dx + 'px';
  el.el.style.top = y + el.dy + 'px';
 }

 function hide(el, x, y) {
  var w = document.documentElement.clientWidth;
  var h = document.documentElement.clientHeight;
  var deltaX = w - (x + el.dx + parseInt(el.w) - skinableCursor.cursor.browserDelta);
  var deltaY = h - (y + el.dy + parseInt(el.h) - skinableCursor.cursor.browserDelta);
  if (!skinableCursor.noSkin) {
  el.el.style.display = deltaX > 0 ? (deltaY > 0 ? 'block' : 'none') : 'none';
  }
 }
 var p = skinableCursor.getMousePosition(e);
 var s = skinableCursor.getScrollPosition();
 var c = skinableCursor.cursor;
 var x = p.x + s.x - c.browserDelta;
 var y = p.y + s.y - c.browserDelta;

 hide(c.lt, p.x, p.y);
 hide(c.rt, p.x, p.y);
 hide(c.rb, p.x, p.y);
 hide(c.lb, p.x, p.y);

 pos(c.lt, x, y);
 pos(c.rt, x, y);
 pos(c.rb, x, y);
 pos(c.lb, x, y);

 },

 // private method. Returns mouse position
 getMousePosition : function (e) {

 e = e ? e : window.event;
 var position = {
  'x' : e.clientX,
  'y' : e.clientY
 }

 return position;

 },

 // private method. Get document scroll position
 getScrollPosition : function () {

 var x = 0;
 var y = 0;

 if( typeof( window.pageYOffset ) == 'number' ) {
  x = window.pageXOffset;
  y = window.pageYOffset;
 } else if( document.documentElement && ( document.documentElement.scrollLeft || document.documentElement.scrollTop ) ) {
  x = document.documentElement.scrollLeft;
  y = document.documentElement.scrollTop;
 } else if( document.body && ( document.body.scrollLeft || document.body.scrollTop ) ) {
  x = document.body.scrollLeft;
  y = document.body.scrollTop;
 }

 var position = {
  'x' : x,
  'y' : y
 }

 return position;
 },

 // private property / methods.
 events : {

 anchor : function (e) {
  skinableCursor.noSkin = true;
  document.body.style.cursor = 'pointer';

  var c = skinableCursor.cursor;
  c.lt.el.style.display = 'none';
  c.rt.el.style.display = 'none';
  c.rb.el.style.display = 'none';
  c.lb.el.style.display = 'none';
 },

 show : function () {
  skinableCursor.noSkin = false;
  document.body.style.cursor = 'crosshair';
 }
 }
}
skinableCursor.init();
//]]>
</script>

Kích cỡ ảnh theo trỏ chuột là: 45x45 pixel.


Bước 2: Save template. (Lưu mẫu)


Một số mẫu tạo dáng cho trỏ chuột với hình ảnh
THE END.
Chia sẻ ngay với bạn bè bài viết này
Facebook Email

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Download đấu trường thú 2

 • Đấu trường thú 2

 • Video Gallery